top of page
  • Sisäilmalähetti

Alme SmartZone: sisäolosuhteiden hallintaa kaiken kokoisille kiinteistöille

Päivitetty: 15. jouluk. 2022

Yritykset ja yhteisöt kiinnittävät yhä enemmän huomiota viihtyvyyteen, ja se ilmenee mm. lisääntyneenä tietoisuutena sisäolosuhteiden terveysvaikutuksista. Vuokralaisten kiinteistönomistajille asettamat odotukset ovat muuttuneet trendien mukana, sisäolosuhdedata liitetään henkilöstön hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Kiinteistödataa käsittelevien järjestelmien pirstaleisuus tekee kuitenkin kokonaisuuden hallinnasta haastavaa. Alme SmartZone tarjoaa ajantasaisen ja helposti ymmärrettävän tilannekuvan kiinteistöjen sisäolosuhteista.


”Sisäolosuhteiden seuranta ja valvonta on selkeä trendi”, kertoo toimitusjohtaja Jani Moberg. Ymmärrettävän kokonaiskuvan muodostaminen kiinteistön tilasta on kuitenkin haastavaa, kun datalähteitä on niin paljon, ja tiedon koostaminen sekä analysointi jäävät kiinteistön asiantuntijoille. Usein toimenpiteisiin voidaan ryhtyä vasta, kun jotakin on jo tapahtunut. Usein olosuhteiden seuranta on väkisinkin reaktiivista tulipalojen sammuttelua. Harvalla organisaatiolla on resursseja ja riittävän syvää osaamista, jotta perustyön ohella voitaisiin toteuttaa kattavia analyyseja sekä ennakoivia päätelmiä. Kun ”tulipaloja” ilmenee siellä täällä jopa useissa rakennuksissa, pitäisi nopeasti ymmärtää missä on kriittisin paikka ja missä voidaan odotella vielä hetki?

”Tytäryhtiömme Almen kehittämä järjestelmä tuottaa ennakoivaa sekä ennustavaa informaatiota kiinteistön ylläpidon ja kehittämisen tueksi. Kykenemme tarjoamaan monipuolisempaa sekä tarpeiden mukaan laajennettavaa ratkaisua suuriakin kiinteistökantoja hallinnoiville tahoille, pelkkien lukuisten sensorien, yksittäisten lukuarvojen ja hälytysten sijasta”, Moberg toteaa.


”Arjen kiireissä hyvien sisäolosuhteiden ylläpitäminen ei ole yksiselitteistä. Suoraviivaiset ratkaisut eivät useimmiten ole pitkäaikaisia, sillä tilat ja niiden käyttötarkoitukset ovat aina yksilöllisiä ja ihmisten toiminta niissä mutkistaa asiaa”, Moberg täsmentää.

Kysymys on kokonaisvaltaisesta kiinteistön kehittämisestä sekä tilankäyttäjien hyvinvoinnin sekä viihtyvyyden tuottamisesta. Nykyiset näkökulmat sisäolosuhteista painottuvat teknisiin mittausarvoihin ja taloautomaation toimintaan, ja tilankäyttäjien kokemus sisätiloista jää vähempiarvoiseksi painotukseksi yhtälössä. Pahimmillaan sitä ei huomioida laisinkaan ja se johtaa varmuudella konflikteihin, turhautumiseen ja huonoihin taloudellisiin ratkaisuihin.Keskiössä tilojen luonteenomaisen käytön ymmärtäminen


Alme SmartZone –sisäolosuhdeseurantajärjestelmä palveluineen on suunnattu kiinteistön omistajille ja ylläpidolle, sekä julkisella että yksityisellä puolella.

”Meidän tulokulmamme on ymmärtää, mitä sisätiloissa tapahtuu ja kertoa se ymmärrettävästi näitä tietoja työssään tarvitseville tahoille. Asiakasymmärrys on meidän juttu”, Moberg kertoo. Hänen mukaansa vuokralaisten ja tilankäyttäjien tyytyväisyys edellyttää kykyä tilan ominaispiirteiden ja käyttötarkoituksen sisäistämiseen. Ymmärtääkseen olosuhteet, on lukuisten parametrien ohella huomioitava myös ihmisten toiminta tilassa sekä kiinteistön käyttötarkoitus. Pelkkä arviointihetken luonteenomainen käyttötarkoitus ei kuitenkaan riitä, vaan on ymmärrettävä myös tulevaisuuden tavoitteet ja etenemissuunnat.


Konserninjohtaja Jani Moberg on innoissaan siitä, miten pitkän kokemuksen ja konsernin sisäisen sisäilma-alan asiantuntijuuden avulla on osattu huomioida asiakkaan todellinen tarve ja kehitetty sisäolosuhteiden seurantaan täysin uusi palvelukokonaisuus Alme SmartZone.


Informaatiomäärä on valtava ja monitahoinen, joten sen analysoimiseksi tarvitaan sekä keinoälyä että laskentaa. Helposti ymmärrettävä tilannekuva sekä kaikkien elementtien muodostaman kokonaisuuden hallinta toimivat tärkeänä osana päätöksentekoa kiinteistönomistajan taholla. Alme SmartZone tarjoaa kiinteistön omistajalle, ylläpidolle tai tilankäyttäjälle omat näkymänsä ja tukipalvelunsa. Eri käyttäjien tarpeiden tunnistamisen ansiosta käyttöjärjestelmä tuottaa merkittävää lisäarvoa mahdollistaen uusien palvelujen tuottamisen kiinteistönomistajalta vuokralaisille.


”Me emme yritä olla fiksumpia kuin kiinteistöjen asiantuntijat”, Moberg korostaa. ”Annamme heille aikaa oleelliseen, eli lisää tehokkuutta työskentelyyn sekä uusia mahdollisuuksia erottua kilpailutilanteessa.”

Huomio yksityiskohdissa ja poikkeamissa normaalitoiminnan sisällä


Alme SmartZone ei ainoastaan hälytä löytäessään jotain poikkeavaa. Se tarjoaa myös vaihtoehtoisia päätelmiä poikkeaman aiheuttajasta, vaikutuksista sekä niiden kiireellisyydestä. Analysoinnissa hyödynnetään kerätyn sisäympäristödatan lisäksi rakennuksen meta- sekä historiatietoja. Lähestymistavan ansiosta kiinteistönomistaja saa aiempaa nopeammin käyttöönsä oleelliset tiedot päätöstenteon tueksi.


Ainutlaatuinen mahdollisuus kiinteistökohtaisten mukavuustavoitteiden asettamiseen auttaa optimaalisten sisäolosuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Järjestelmä ilmaisee automaattisesti myös viranomais- tai muiden tahojen asettamien hälytysraja-arvojen kriittisen lähestymisen tai ylittymisen.

Sisäolosuhteiden mittarointi

”Me etsimme nimenomaan poikkeamia niin sanotun normaalin toiminnan sisältä”, Moberg tiivistää. ”Silloin poraudumme yksityiskohtiin ja mahdollistamme resurssien ohjaamisen oikeisiin paikkoihin omaa työaikaa säästämällä. Tuotamme kerätystä ja analysoidusta datasta visualisoinnin, jonka avulla kokonaiskuvaa on helppo ymmärtää.” Käyttöliittymän avulla tietoja voidaan näyttää yksinkertaistetussa muodossa myös tilankäyttäjille. Se lisää läpinäkyvyyttä rakentaen parempaa luottamusta kiinteistön omistajan, ylläpidon ja vuokralaisten välillä. Viestintä ja yhteinen ymmärrys kehittyvät, ristiriitatilanteet vähenevät. ”Avainasemaan nousee asiakastuntemus. Ymmärrys siitä, mikä on kenellekin oleellista”, Moberg toteaa.


”Kysynnän ja tarpeen vuorovaikutus toimii usein niin, että asiakas pyytää jotain akuuttia, mutta todellisuudessa tarve onkin jossain muualla. Pyydetään yksittäisiä mittareita tai sensoreita, mutta oikeasti tarvitaan järjestelmiä työkaluiksi suuren datamäärän analysoimiseen työtehtävien priorisoimiseksi ylläpidon ja kehittämisen osa-aluilla.”

Mobergin mukaan kompleksisen kokonaisuuden hallintaa tarvitaan nykypäivänä siihen, että kiinteistön laitteiden toimintakykyä sekä sisäolosuhteiden ristikkäisvaikutuksia kyettäisiin seuraamaan. Silloin voidaan ongelmien ilmetessä keskittyä tehokkaaseen juurisyiden etsimiseen ja tehdä fiksuja päätöksiä.


”Usein esimerkiksi tilan ilmamäärä on riittämätön. Asia ei varsinaisesti kuulu meidän ydintoimenkuvaamme, voimme kuitenkin tarvittaessa opastaa ohjaamaan tilaan lisää ilmaa,” Moberg täsmentää. Järjestelmään voidaan tarvittaessa yhdistää myös puhtaan sisäilman tuottaminen ja ylläpito.


”SmartZone-järjestelmä tekee analyysia tiuhaan tahtiin, lukuisia kertoja päivässä. Silloin voidaan taata kattavampi ja kokonaisvaltaisempi kuva muutoksista ja hälyttävistä sekä huomiota vaativista asioista,” Moberg toteaa. ”Asiantuntijoiden päätöksenteko helpottuu, kun he ymmärtävät, mitä rakennukselle ja sen käyttäjille kuuluu sekä mihin täytyy kiinnittää huomiota.”Comentarios


bottom of page