top of page
  • Sisäilmalähetti

Suunnitelmallisella viestinnällä vaikuttavuutta

Päivitetty: 15. jouluk. 2022

Sisäilmaongelmista puhuttaessa huomio ei koskaan saisi rajoittua ainoastaan ilmanlaatuun, vaan tulee kiinnittää huomiota myös ilmapiiriin. Sisäilman epäpuhtauksien seuraamisen ohella tärkeää on oikeanlainen viestintä. Sisäilma-asioihin liittyvä viestintä on usein alkanut jo ennen kuin ratkaisuja tarjoaviin toimittajiin on oltu yhteydessä ja viestinnällä voidaan vaikuttaa huomattavasti projektien lopputulemaan.


Toimiva vuorovaikutus on kaiken keskiössä


”Kun me tulemme mukaan, niin yleensä silloin on jo niin sanotusti tilanne päällä”, kertoo Sisäilmalähetti Oy:n operatiivinen johtaja Julius Pesonen. Toimitusjohtaja Jani Moberg toteaa, että suojaamistoimien alkaessa tilankäyttäjien keskuudessa on jo usein keskusteltu siitä, ketkä oireilevat ja kuinka, sekä mistä oireet mahdollisesti johtuvat. Sisäilmaongelmien kokemuksellisuutta ei kannata ohittaa, kun tavoitellaan onnistunutta viestintää. ”Sisäilma-asioissa tilanteiden kriisiytyminen on pitkälti kiinni siitä, kuinka vallitsevista olosuhteista ja toimenpidesuunnitelmista on viestitty. Asioiden kertomatta jättämisellä on tapana aiheuttaa lisää epätietoisuutta ja stressiä, mikä taas jo sinällään voi pahentaa tilankäyttäjien oireiluja”, Pesonen selittää.


Tilankäyttäjien kokemus kuulluksi tulemisesta lisää myös tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Kun ihminen kokee, että hän on saanut äänensä kuuluviin ja asiansa esille, ymmärrys tilanteesta lisääntyy ja stressi sekä ahdistus vähenevät. Silloin myös organisaatioiden sisäinen kommunikaatio ja läpinäkyvyys parantuvat ja se kykenee jatkossa ratkaisemaan haasteita tehokkaammin.


Alme palaveri

”Kun ihmisen perusturvallisuuden tunne kokee kolauksen, on luottamuksen palauttaminen usein työlästä”, Moberg kertoo. ”On kaikkien eduksi saada vuorovaikutus rakentavaksi ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että lapset otetaan pois koulusta tai vaaditaan, että työyhteisö siirretään toisaalle.” Pesonen lisää, että puuttumalla nopeasti esiin nouseviin ongelmiin lisätään kaikkien osapuolten luottamusta siihen, että haasteet ovat hallinnassa ja ratkaistavissa.


Tarve monitasoiselle viestinnälle haastaa palveluntarjoajia


Sisäilmalähetin palvelukokonaisuus sisältää reaaliaikaisen raportoinnin sekä tilaajan kanssa yhdessä sovitun kohdeviestinnän aina kartoitusvaiheesta suojaamistoimien päättymiseen. Palvelun käyttöönoton yhteydessä tilankäyttäjiä tiedotetaan palvelun etenemisestä ja suunnitelluista toimenpiteistä. Ylläpitovaiheessa kohdeviestintämateriaalit ja kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus taas pitävät huolen, että oleelliset asiat tulevat viestityiksi tilankäyttäjien ja tilaajan suuntaan.

”Tahdomme toiminnallamme sparrata muita toimijoita ja viedä toimialaa eteenpäin. Tilankäyttäjien kokemuksen ymmärtäminen ja arvon tuottaminen eri sidosryhmille ovat yhtä tärkeitä kuin tekniset ratkaisut”, Moberg kertoo.


”Asiakasarvon korostaminen vaatii pitkän aikajänteen panostuksia jopa lyhyen voitontavoittelun kustannuksella. Tahdomme aina katsoa pidemmälle. Se vaatii kehitystyötä ja sitä, että välillä hakataan vähän päätäkin seinään. Mutta kaiken motivaatiomme alkulähteenä on tavoite tuottaa vaikuttavaa suojaamista, tyytyväisiä tilankäyttäjiä sekä toimivampaa vuorovaikutusta kaikkien sidosryhmien välille”, Pesonen kiteyttää lopuksi.


Comments


bottom of page