top of page
  • Sisäilmalähetti

Vaihda aikaa vievä sisäilman mittarointi skaalautuvaan ja näppärään olosuhdeseurantaan

Päivitetty: 19. lokak. 2022

Kiinteistöjen sisäilman hallinta edellyttää entistä parempia työkaluja. Erityisesti tarvitaan skaalautuvia välineitä, jotka keräävät havaintoja asiantuntijoiden tueksi. Toistaiseksi tarpeeseen on pyritty vastaamaan sensoreiden, antureiden sekä mittareiden hankinnoilla ja kilpailutuksilla. Todellista hyötyä saadaan kuitenkin vasta silloin, kun hankinnat ja toimenpiteet vastaavat asetettuja tavoitteita.Mitä eroa on sisäilman mittaroinnilla ja olosuhdeseurannalla?

Useissa organisaatiotason strategioissa sisäolosuhdedatan hyödyntämiselle ei ole vielä olemassa selkeitä tavoitteita. Siksi monet takeltelevat, kun pitäisi määritellä, mihin sisäolosuhteiden mittaroinnilla oikeastaan pyritään. Usein mittarointi ja olosuhdeseuranta rinnastetaan toisiinsa, mutta niiden välillä on vissi ero.


Mittareita ja antureita hankkimalla saadaan kerättyä paljon dataa. Kerätyn datan koontiin ja tulkintaan tarvitaan kuitenkin kiinteistöalan asiantuntijoita, jotta informaatio saadaan ymmärrettävään ja hyödylliseen muotoon. Mittayksiköt eivät ole keskenään kovinkaan vertailukelpoisia, ja yksinkertaiset käyttöliittymät antavat tietoa vain jonkun tietyn hetken lukemasta. Mittarointi on siis ainoastaan osa kiinteistöjen olosuhdeseurantaa.

Olosuhdeseurantaan taas liittyy oleellisena osana järjestelmä, joka osaa jalostaa ja visualisoida informaation helposti ymmärrettävään muotoon. Tämä tarkoittaa käytännössä usean parametrin sekä havaitun tapahtuman yhteen sulauttamista. Kyseessä on mittalaitteiden verkosto, jonka data on keskenään vertailukelpoista. Järjestelmä tekee siis samankaltaisia päätelmiä ja vertailuja kuin pätevä kiinteistöasiantuntija, mutta moninkertaisella nopeudella ja tarvittaessa useista rakennuksista yhtäaikaisesti.


Lyhyt- tai jatkuva-aikaista olosuhdeseurantaa kiinteistön tarpeen mukaan


Olosuhdeseuranta tulisi jaotella käyttötarpeen mukaisesti lyhytaikaiseen sekä jatkuva-aikaiseen toimintamalliin.


Lyhytaikaisella olosuhdeseurannalla vastataan kiinteistöissä akuutisti ilmenneisiin sisäilmahaasteisiin, jotka kohdistuvat suppealle alueelle. Tällaisissa kohteissa tarvitaan välineistöä, joka on helposti siirrettävää ja nopeaa ottaa käyttöön. Alme Smartzone Portable -havaintotyökalu onkin suunniteltu lyhytaikaisten olosuhdeseurannan toteuttamiseksi. Onnistumisen edellytyksiä ovat nopea reagointikyky, vakiintuneet toimintamallit ja kokonaistilanteen nopea ymmärtäminen.

Jatkuva-aikainen olosuhdeseuranta luo laajemman ymmärryksen tilojen tai kiinteistöjen luonteesta, jotta niiden toimivuutta voidaan optimoida ja kehittää. Seuranta voi käsittää työpaikan toimitilat, kokonaisen rakennuksen tai useita, kaukana toisistaan sijaitsevia kiinteistöjä. Välineistö koostuu kiinteästi asennetuista mittausyksiköistä sekä tiedonsiirtoverkosta, ja järjestelmä mukautuu muuttuviin tarpeisiin. Sitä voidaan laajentaa ohjelmistolaajennoksilla tai edellä kuvatulla SmartZone Portable -havaintotyökalulla. Ajan myötä siihen voidaan liittää lisäksi myös kolmannen osapuolen laitteita.


Selkeät tavoitteet auttavat onnistumaan


Ennen sisäolosuhteiden mittarointi- tai seurantajärjestelmän hankintaa organisaation kannattaa siis asettaa tavoitteet olosuhdedatan hyödyntämiselle. Tavoitteiden avulla määritellään kohteen ns. kiinteistöresoluutio, eli laite- sekä mittaustiheys, sekä järjestelmän kokonaiskustannukset.


Fiksut työkalut lisäävät onnistumista ja tuottavuutta sisäilmahaasteita ratkottaessa. Niiden avulla vasteajat lyhenevät ja tilankäyttäjien viihtyvyys sekä luottamus kiinteistön hoitoa kohtaan paranevat.

Katso, miten olosuhdeseurannan avulla asiakkaamme TFW Vantaa on saanut lisätietoa kiinteistönsä sisäolosuhteista asiakaskokemuksistamme.


Comments


bottom of page