top of page
  • Sisäilmalähetti

Toimiva vuorovaikutus auttaa puhdistamaan ilmaa

Päivitetty: 16. jouluk. 2022

Sisäilmaongelmista puhuttaessa huomio ei koskaan saisi rajoittua ainoastaan ilmanlaatuun. Turvattomuuden tunne, epävarmuus sekä muut psykososiaaliset tekijät voivat usein pahentaa jo ennestään hankalaa tilannetta. Kun vuorovaikutus on toimivaa ja ilmapiiri on avoimesti ratkaisuun tähtäävää, tilankäyttäjät tuntevat olonsa viihtyisäksi ja turvalliseksi.


Sisäilma-asioihin liittyvä viestintä on yleensä alkanut jo ennen kuin ratkaisuja tarjoaviin toimittajiin on oltu yhteydessä. Proaktiivisuus, läpinäkyvyys sekä avoimuus helpottavat ongelmatilanteiden selvittelyä, ja viestinnällä voidaan vaikuttaa huomattavasti projektien onnistumiseen.


Usein Sisäilmalähetti tulee kuvioihin mukaan vasta siinä vaiheessa, kun ongelmia on jo ilmennyt. Suojaamistoimien alkaessa tilankäyttäjien keskuudessa on jo usein keskusteltu siitä, ketkä oireilevat ja kuinka, sekä mistä oireet mahdollisesti johtuvat. Jotta viestintä olisi tehokasta, sisäilmaongelmien kokemuksellisuutta ei kannata ohittaa. Tilanteiden kriisiytyminen on pitkälti kiinni siitä, kuinka vallitsevista olosuhteista ja toimenpidesuunnitelmista on viestitty. Asioiden kertomatta jättämisellä on tapana aiheuttaa lisää epätietoisuutta ja stressiä, mikä taas jo sinällään voi pahentaa tilankäyttäjien oireiluja.


Viestintä lisää turvallisuutta, luottamusta ja harkintakykyä


Tilankäyttäjien kokemus kuulluksi tulemisesta lisää myös tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Kun ihminen kokee, että hän on saanut äänensä kuuluviin ja asiansa esille, ymmärrys kohentuu vaikeissakin tilanteissa. Silloin myös stressi sekä ahdistus vähenevät. Avoimessa ja vastaanottavaisessa ilmapiirissä organisaatioiden sisäinen kommunikaatio paranee, ja jatkossa haasteita voidaan ratkaista entistä tehokkaammin.

Kun ihmisen perusturvallisuuden tunne kokee kolauksen, on luottamuksen palauttaminen usein työlästä. Rakentava keskusteluilmapiiri on kaikkien eduksi, ja se helpottaa myös vaikeiden päätösten tekemistä. Toimivan vuorovaikutuksen ansioista voidaan pohtia yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuita tilanteissa, joissa lapset halutaan ottaa pois koulusta tai vaaditaan, että työyhteisö siirretään toisaalle. Kun ongelmatilanteisiin reagoidaan nopeasti, lisätään kaikkien osapuolten luottamusta siihen, että haasteet ovat hallinnassa ja ratkaistavissa.


Sisäilmalähetin palvelukokonaisuus perustuu paremman sisäilman lisäksi myös vuorovaikutuksen parantamiseen. Reaaliaikainen raportointi sekä tilaajan kanssa yhdessä sovitut kohdeviestinnän käytännöt ulottuvat aina kartoitusvaiheesta suojaamistoimien päättymiseen asti. Palvelun käyttöönoton yhteydessä tilankäyttäjiä tiedotetaan palvelun etenemisestä ja suunnitelluista toimenpiteistä. Ylläpitovaiheessa kohdeviestintämateriaalit ja kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus taas pitävät huolen, että oleelliset asiat tulevat viestityiksi tilankäyttäjien ja tilaajan suuntaan.

Toiminnan taustalla on myös tahto sparrata muita toimijoita ja viedä toimialaa eteenpäin. Tilankäyttäjien kokemuksen ymmärtäminen sekä arvon tuottaminen eri sidosryhmille ovat yhtä tärkeitä kuin tekniset ratkaisut.


Toisinaan asiakasarvon korostaminen vaatii pitkän aikajänteen panostuksia jopa lyhyen voitontavoittelun kustannuksella. Kokonainen toimintakulttuurin muutos vaatii kauaskantoista kehitystyötä sekä sinnikkyyttä. Kaiken motivaatiomme alkulähteenä on kuitenkin aito halu tuottaa vaikuttavaa suojaamista, tyytyväisiä tilankäyttäjiä sekä toimivampaa vuorovaikutusta kaikkien sidosryhmien välille.


Suojaamispalvelumme sisältää ilmanpuhdistimien lisäksi reaaliaikaisen raportoinnin sekä kohdeviestinnän aina kartoitusvaiheesta suojaamistoimien päättymiseen.

Comentarios


bottom of page